Dane osobowe

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest PRZYCHODNIA  WETERYNARYJNA „Centaur” w Warszawie przy ul. Bohaterów Warszawy 4, 02-495 Warszawa.

NIP: 972 08 65 230 lub 534-105-23-48,

e-mail: topolski@lecznica-centaur.pl,

tel.: 22-662-48-55 lub 22-662-60-71.

 

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu  realizacji zadań związanych z diagnostyką i leczeniem chorób zwierząt domowych oraz opieką nad ich dobrostanem w sposób zgodny z wymogami RODO.

 

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Przychodnię Weterynaryjną „Centaur” dostępnych jest na życzenie u pracowników Gabinetu.

 

 

Klauzula Informacyjna udostępniana na życzenie zainteresowanego

 

Dane osobowe klientów /właścicieli/opiekunów zwierząt w związku z korzystaniem z usług realizowanych przez Przychodnię Weterynaryjną „CENTAUR”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej jako „RODO”) niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

Niniejsza informacja określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania Twoich danych osobowych przez PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA „CENTAUR” UL. BOHATERÓW WARSZAWY 4, 02-495 WARSZAWA

Administratorem Twoich danych osobowych jest PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA „CENTAUR” UL. BOHATERÓW WARSZAWY 4, 02-495 WARSZAWA (zwany dalej „Administratorem”).

Dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Twojej prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z usług Administratora oraz w tym celu podejmujemy wszelkie niezbędne działania.

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych:

 • podstawowe dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, dane adresowe – te dane są niezbędne do świadczenia usług lekarsko-weterynaryjnych, bez ich uzyskania nie będziemy mogli świadczyć Ci usług,
 • dodatkowe dane: numer telefonu i adres e-mail, o ile wyrazisz zgodę i je nam udostępnisz,
 • w przypadku firm – nazwa i adres firmy oraz nr NIP.

 

Kontakt e-mailowy lub sms-owy.

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub smsa w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. A RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania ze nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Podanie przez Ciebie danych podstawowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie podasz danych podstawowych (imię, nazwisko, adres) możemy odmówić zawarcia umowy. Natomiast podanie przez Ciebie danych dodatkowych czyli numer telefonu, email i innych jest całkowicie dobrowolne, lecz odmowa ich podania lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwi Administratorowi przesyłanie wyników badań, informacji o stanie zdrowia zwierzęcia w czasie hospitalizacji, przypomnień o zabiegach profilaktycznych oraz ważnych zmianach w sposobie działania gabinetu (urlopy, zmiana godzin otwarcia).

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • zawarcia i realizacji umowy świadczenia usług lekarsko-weterynaryjnych oraz prowadzenia dokumentacji medycznej Twojego zwierzęcia,
 • zlecenia badań w laboratoriach zewnętrznych – jeśli dotyczy,
 • przekazywaniu informacji do Powiatowego Inspektoratu weterynaryjnego – jeśli dotyczy,
 • przekazywaniu informacji do nadzoru farmaceutycznego – jeśli dotyczy,
 • przekazywaniu informacji do systemów ewidencji zaczipowanych zwierząt – jeśli dotyczy,
 • przekazywaniu informacji do systemu paszportowego zwierząt – jeśli dotyczy,
 • rozliczeń finansowych, w tym wystawiania dowodów księgowych,
 • wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im,
 • ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń,
 • tworzenia zestawień, analiz i statystyk,
 • obsługi reklamacji,
 • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,
 • oraz o ile wyrazisz osobną zgodę i poza podstawowymi danymi podasz swój numer telefonu lub email dane mogą być przetwarzane, by wysyłać Ci przypomnienia o terminach profilaktyki i zabiegach.

Twoje dane osobowe możemy udostępniać podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu, czyli:

 • laboratoria,
  Inspektorat Weterynaryjny,
 • nadzór farmaceutyczny,
 • Izba Lekarsko-Weterynaryjna,
 • biuro rachunkowe,
 • podmioty świadczące usługi elektroniczne (wysyłanie smsów/e-maili),
 • oraz w przypadku gdy korzystasz ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Gabinecie.

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy jak i po jej zakończeniu do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej przez Ciebie umowy. Natomiast Twoje dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach, w tym przepisach podatkowych.

Pamiętaj, że przysługują Ci prawa:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych – jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzaliśmy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

W celu skorzystania ze swoich praw skieruj pisemne żądanie pocztą tradycyjną na adres: PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA „CENTAUR” UL. BOHATERÓW WARSZAWY 4, 02-495 WARSZAWA lub dokonaj tego w naszej siedzibie.